Posts Tagged ‘Acts’

Sermons for February 2012

Written by jorupacs on . Posted in 1 Samuel, 2012 Sermons, Book of Acts, Ephesians, Gospel of John, Ian Desham, Jim Sayers, Pastor Brian Ellis, Pastor Ismael Montejo Jr

February 05, 2012

 • Ang Di Masukat na Pag-ibig ng Dios (John 3:16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • What is a Real Christian by Jim Sayers - MP3

 

February 12, 2012

 • Si Pablo sa Harap ni Felix (Acts 24) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • David Spares Saul (1 Samuel 24) by Dr. Ian Densham - MP3

 

February 19, 2012

 • Si Pablo sa Harapan ni Agrippa (Acts 26) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • David Spares Saul Again (1 Samuel 26) by Dr. Ian Densham - MP3

 

February 26, 2012

 • Paglalakbay Patungong Roma by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Wives Submit to Your Husbands (Ephesians 5:22) by Pastor Brian Ellis - MP3

Sermons for November 2011

Written by jorupacs on . Posted in 2011 Sermons, Book of Acts, Colossians, Ephesians, Pastor Brian Ellis, Pastor Ismael Montejo Jr, Pastor Ramon Macapagal, Revelations

November 06, 2011

 • Pagtatanim ng Iglesia sa Atenas (Acts 17:16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • The Christian Before the World (Colossians 4: 5 – 6) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

 

November 13, 2011

 • Mga Awit ng Langit: Awit ng Kabanalan (Revelations 4:8) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Speak to Edify by Pastor Brian Ellis - MP3

 

November 20, 2011

 • Mga Awith ng Langit: Awit ng Paglikha (Revelations 4:10) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Forgiveness (Ephesians 4:32) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

November 27, 2011

 • Ang Kapanganakan ni Juan na tagapagbautismo (Luke 1: 1 – 25) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Walk in Love (Ephesians 5: 1 – 2) by Pastor Brian Ellis - MP3