Sermons for February 2012

Written by jorupacs on . Posted in 1 Samuel, 2012 Sermons, Book of Acts, Ephesians, Gospel of John, Ian Desham, Jim Sayers, Pastor Brian Ellis, Pastor Ismael Montejo Jr

February 05, 2012

 • Ang Di Masukat na Pag-ibig ng Dios (John 3:16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • What is a Real Christian by Jim Sayers - MP3

 

February 12, 2012

 • Si Pablo sa Harap ni Felix (Acts 24) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • David Spares Saul (1 Samuel 24) by Dr. Ian Densham - MP3

 

February 19, 2012

 • Si Pablo sa Harapan ni Agrippa (Acts 26) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • David Spares Saul Again (1 Samuel 26) by Dr. Ian Densham - MP3

 

February 26, 2012

 • Paglalakbay Patungong Roma by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Wives Submit to Your Husbands (Ephesians 5:22) by Pastor Brian Ellis - MP3

Sermons for November 2011

Written by jorupacs on . Posted in 2011 Sermons, Book of Acts, Colossians, Ephesians, Pastor Brian Ellis, Pastor Ismael Montejo Jr, Pastor Ramon Macapagal, Revelations

November 06, 2011

 • Pagtatanim ng Iglesia sa Atenas (Acts 17:16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • The Christian Before the World (Colossians 4: 5 – 6) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

 

November 13, 2011

 • Mga Awit ng Langit: Awit ng Kabanalan (Revelations 4:8) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Speak to Edify by Pastor Brian Ellis - MP3

 

November 20, 2011

 • Mga Awith ng Langit: Awit ng Paglikha (Revelations 4:10) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Forgiveness (Ephesians 4:32) by Pastor Brian Ellis - MP3

 

November 27, 2011

 • Ang Kapanganakan ni Juan na tagapagbautismo (Luke 1: 1 – 25) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Walk in Love (Ephesians 5: 1 – 2) by Pastor Brian Ellis - MP3

Sermons for October 2011

Written by jorupacs on . Posted in 1 John, 2011 Sermons, Book of Acts, Book of Job, Colossians, Ephesians, Gospel of Luke, Gospel of Mark, Jose Ruel Pascual, Pastor Brian Ellis, Pastor David Sprouse, Pastor Ismael Montejo Jr, Pastor Ramon Macapagal

October 02, 2011

 • Walang Pagtatangi (Acts 10: 34 – 36) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • Prayer and Preaching (Colossians 4: 3 – 4) by Pastor Ramon Macapagal - MP3

October 09, 2011

 • Pagtatanim ng Iglesia sa Antioch (Acts 11:21) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • You shall not Steal (Ephesians 4:28) by Pastor Brian Ellis - MP3

October 15, 2011

 • Missions by David Sprouse - MP3

October 16, 2011

 • Pagtatanim ng Iglesia sa Filipos (Acts 16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • A Real Must (Mark 1: 35 – 35) by David Sprouse - MP3

October 23, 2011

 • Niligtas ng Dios ang Tagapagbantay sa Bilangguan ng Filipos (Acts 16) by Pastor Ismael Montejo Jr. - MP3
 • The Preoccupation of Purification (1 John 2: 28 – 3:3) by Joel Pascual - MP3

October 30, 2011

 • Ang Kamatayan ay Hindi Matatakasan (Job 14) by Pastor Ramon Macapagal - MP3
 • Always Ought to Pray (Luke 18: 1 – 8) by Joel Pascual - MP3